الان فهمیدم که پدرو مادرم چرا این همه بهم گیر میداد ن کلا ما سال سوم و پیش رو پیچوندیم